Hiroyuki Namba(g OV)
1982`

Rei Atsumi()
1984

@

Motto Tanabe(cӃbg)
1982`1983,1992

Motofumi Ogiwara()
1983

Kazuyuki Komuro(aV)
1984`1988

Takamune Negishi(ݍF|)
1989`1992,1994`

Shinji Matsumoto({T)
1998`

@

Soul Toru(铧)
1982`1985,1993`

Toru 'Rika' Suzuki(ؓO)
1985`1987

Keisuke Komori(X[)
1988`1992


back to Sense Of Wonderland

Copyright (C) 1996- Sense Of Wonderland